3 آهنگ بسیارزیبای کرمانجی از نعمت زنبیلباف,اصغرباکردار و حسین عاشقی

 

درخواستی کاربران عزیز

 

1.نعمت زنبیل باف _ چورک

2.اصغرباکردار _ حوال

3.حسین عاشقی _ وره وره