متاسفانە آگاهی یافتیم کە در جشنوارە اقوام سنندج هنگام اجرای موسیقی و آواز خوانی یلدا عباسی هنرمند پر آوازهٔ خراسان ،  مجری جشنواره مانع اجرای زیبا و با اصالت این بانوی هنرمند شده و با قطع و وصل کردن صدای میکروفن در اجرای آهنگ اخلال بوجود آوره اند . یلدا عباسی این بانوی هنرمند با مشاهده این برخوردها صحنه را بی هیچ توجهی  ترک نموده است .