قطعه بسیارزیبا به نام صبوری از آلبوم ""صبوری"" از  مرتضی گودرزی