آهنگ کرمانجی بسیار زیبا از  امین انصاری به نام ( تفنگا بافکالی من )