آهنگ بسیارزیبا و جدید با صدا و دوتار نوازی  وحیدطاهری